Sisehindamine

Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.

Järv-Jaani Gümnaasiumi sisehindamine 2015-2017

Sisehindamisearuanne 2015

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge